Trường tiểu học Tân Lập công khai quy chế năm học 2020-2021

Công khai một số quy chế: quy chế dân chủ, quy chế hoạt động nội vụ, quy chế quản lý tài sản, quy chế tiếp công dân, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế ứng xử trong nhà trường. Dưới đây là chi tiết các  quy chế:

Bài viết liên quan